Porfirio Diaz no. 146 Norte. Centro, Monterrey, N.L.